Villkor och policyer

1. Introduktion

 • Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa användarvillkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor eller någon del av dessa användarvillkor får du inte använda vår webbplats.
 • Om du registrerar dig på vår webbplats kommer vi att be dig att uttryckligen godkänna dessa användarvillkor.

 

2. Våra uppgifters

 • Denna webbplats drivs av SharkNinja Europe Ltd. Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 08492819 och har vårt säte och huvudhandelsadress på 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien. Vårt momsregistreringsnummer är 210 6248 50.
 • Kontakta oss genom att ringa vår kundtjänstlinje på 0200 898 314.

 

3. Andra villkor som kan gälla för dig

 • Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av vår webbplats
  • Om du köper varor från vår webbplats gäller våra försäljningsvillkor för våra produkter [nedan] för försäljningen.

 

4. Licens att använda webbplatsen

 • Om inget annat anges äger vi eller våra licensgivare de immateriella rättigheterna på webbplatsen och materialet på webbplatsen. Dessa verk skyddas av upphovsrätt och andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter runt om i världen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna.
 • Du får visa, ladda ner endast för cachelagringsändamål och skriva ut sidor eller pdf:er från webbplatsen för eget personligt icke-kommersiellt bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa användarvillkor.
 • Du får inte:
  • återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats),
  • sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen,
  • visa material från webbplatsen offentligt,
  • reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på vår webbplats för kommersiella ändamål,
  • redigera eller på annat sätt ändra något material på webbplatsen,
  • ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text eller
  • vidaredistribuera material från denna webbplats med undantag för innehåll som specifikt och uttryckligen görs tillgängligt för vidaredistribuering (t.ex. vårt nyhetsbrev).

 

5. Godtagbar användning

 • Du får inte använda vår webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller åtkomst till webbplatsen, eller på något sätt som är olagligt, förbjudet, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, förbjudet, bedrägligt eller skadligt syfte eller liknande aktivitet.
 • Du får inte använda vår webbplats för att kopiera, lagra, vara värd för, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) spionprogram, datorvirus, trojaner, maskar, keylogger, rootkit eller annan skadlig datorprogramvara.
 • Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive men inte begränsat till webbskrapning, datautvinning, databrytning och datainsamling) på eller i förhållande till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.

 

6. Länka till vår webbplats

 • Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.
 • Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller påskrift från vår sida där ingen sådan finns.
 • Du får inte upprätta en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.
 • Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan.
 • Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillstånd utan föregående meddelande.
 • Om du vill använda något annat innehåll på vår webbplats än det som anges ovan, kontakta 0200 898 314.

 

7. Produkter

 • Vi strävar efter att se till att priser och eventuella tillämpliga rabatter eller andra erbjudanden anges korrekt på vår webbplats. Ibland kan fel uppstå och vi förbehåller oss rätten att under sådana omständigheter neka en beställning av en produkt i de fall då köpet har baserats på ett felaktigt angivet pris eller förutsätter en rabatt eller annat erbjudande som har löpt ut vid tidpunkten för beställningen.
 • Köp av produkter via vår webbplats kommer att omfattas av våra försäljningsvillkor.
 • Vi kommer att be dig att godkänna våra försäljningsvillkor varje gång du köper en produkt eller produkter via vår webbplats.

 

8. Produktrecensioner

 • I dessa användarvillkor avser ”dina recensioner” material (inklusive men inte begränsat till text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till oss för publicering på vår webbplats, oavsett om det är som en produktrecension eller på annat sätt.
 • Du beviljar oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera dina recensioner i befintliga eller framtida medier. Du beviljar oss också rätten att underlicensiera dessa rättigheter och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.
 • Du garanterar och intygar att dina recensioner kommer att följa dessa användarvillkor.
 • Dina recensioner får inte vara olagliga eller förbjudna, får inte kränka någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller oss eller en tredje part (i varje fall enligt tillämplig lag och i någon jurisdiktion).
 • Dina recensioner (och deras publicering på vår webbplats) får inte:
  • vara ärekränkande eller illvilligt falska,
  • vara obscena eller oanständiga,
  • göra intrång på upphovsrätt, moraliska rättigheter, databasrättigheter, varumärkesrättigheter, designrättigheter, rätt att överföra eller andra immateriella rättigheter,
  • kränka någon rätt till förtroende, rätt till integritet eller rätt enligt dataskyddslagstiftningen,
  • utgöra försumlig rådgivning eller innehålla något försumligt uttalande,
  • utgör en uppmaning att begå ett brott,
  • förakta någon domstol eller bryta mot något domstolsbeslut,
  • bryta mot ras- eller religiös hat- eller diskrimineringslagstiftning,
  • vara hädiska,
  • bryta mot lagstiftningen om officiella hemligheter,
  • bryta mot någon avtalsförpliktelse gentemot någon person,
  • skildra våld på ett uttryckligt, grafiskt eller meningslöst sätt,
  • vara pornografiska eller sexuellt explicita,
  • vara osanna, falska, felaktiga eller vilseledande,
  • bestå av eller innehålla några instruktioner, råd eller annan information som någon kan agera utifrån och som om någon agerar utifrån den kan orsaka sjukdom, skada eller dödsfall, eller någon annan förlust eller skada,
  • är skräppost,
  • vara stötande, bedrägliga, hotfulla, kränkande, trakasserande eller hotfulla, hatiska, diskriminerande eller inflammatoriska, eller
  • orsaka irritation, besvär eller onödig ångest för någon person
 • Dina recensioner måste vara lämpliga, civila, smakfulla och överensstämma med allmänt accepterade standarder för etikett och beteende på internet.
 • Du får inte använda någon recension för att länka till någon webbplats eller webbsida som består av eller innehåller material som skulle, om det publicerades på vår webbplats, bryta mot bestämmelserna i dessa användarvillkor.
 • Du får inte skicka några recensioner till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.
 • Vi förbehåller oss rätten att redigera eller ta bort alla recensioner som skickas till vår webbplats, lagras på våra servrar eller lagras eller publiceras på vår webbplats.
 • De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.
 • Vi har rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att innehåll som publiceras eller laddas upp av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till integritet.

 

9. Begränsade garantier

 • Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet. Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.
 • Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du bör lita på. Du måste få professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd på grundval av innehållet på vår webbplats.
 • I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag utesluter vi alla utfästelser, garantier och villkor som rör denna webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som antyds enligt lag av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamål och/eller användning av rimlig omsorg och skicklighet).

 

10. Vi ansvarar inte för webbplatser som vi länkar till

 • Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sådana länkar får inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade webbplatser eller information som du kan få från dem.
 • Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

 

11. Begränsningar och undantag av ansvar

 • Ingenting i dessa användarvillkor kommer att: (a) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, (b) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning, (c) begränsa något av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag eller (d) utesluta något av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag. Om du är konsument påverkas inte eventuella lagstadgade rättigheter som du har, som inte kan uteslutas eller begränsas, av dessa användarvillkor.
 • Olika begränsningar och undantag av ansvar gäller för ansvar som uppstår till följd av leverans av produkter till dig, vilket kommer att anges i våra försäljningsvillkor [nedan].
 • De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i dessa användarvillkor: (a) omfattas av föregående stycke och (b) styr alla ansvar som uppstår enligt användarvillkoren eller i förhållande till föremålet för användarvillkoren, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, i skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet.
 • I den mån det är tillåtet enligt lag utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
 • Vi kommer inte att kunna hållas ansvariga gentemot någon användare för någon förlust eller skada, vare sig i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:
  • användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats eller
  • användning av eller tillit till något innehåll som visas på vår webbplats
 • Om du är en företagsanvändare, observera att vi i synnerhet inte kommer att vara ansvariga för:
  • förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter,
  • avbrott i verksamheten,
  • förlust av förväntade besparingar,
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte eller
  • någon indirekt eller påföljande förlust eller skada.
 • Om du är en konsumentanvändare, observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats för några kommersiella eller affärsmässiga ändamål och vi har inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.
 • Vi kommer inte att kunna hållas ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av ett virus, distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsskyddat material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något innehåll på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.
 • Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade på vår webbplats. Sådana länkar kommer inte att tolkas som att vi godkänner dessa länkade webbplatser. Vi kommer inte att kunna hållas ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.
 • Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och andra inloggningsuppgifter konfidentiella. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust som uppstår till följd av din underlåtenhet att hålla dessa uppgifter konfidentiella.
 • Vi kommer inte att kunna hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga gentemot någon tredje part för innehållet eller riktigheten i något innehåll som publiceras av dig eller någon annan användare av vår webbplats, med förbehåll för att vi tar bort innehåll som bryter mot lokal lagstiftning.

 

12. Virus

 • Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.
 • Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få åtkomst till vår webbplats. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

 

13. Förbjuden användning av webbplatser och tjänster 

 • Du garanterar och representerar härmed att inte använda vår webbplats eller våra tjänster för något annat syfte än de som är tillåtna. Du garanterar och representerar att inte försöka kringgå, hacka, manipulera eller på annat sätt skada vår webbplats eller våra tjänster. Du garanterar och representerar att inte använda vår webbplats eller våra tjänster olagligt eller uppmuntra olagliga aktiviteter. Du garanterar och intygar härmed att du inte kommer att använda vår webbplats eller våra tjänster eller skicka in innehåll på ett sätt som bryter mot åtagandena i klausul 8, inte bara för produktrecensioner, eller uppfattas bryta mot lagar och förordningar såsom, men inte begränsat till, spridning av skräppost, nätfiske och andra cyberattacker, skadlig kod eller skadlig programvara.
 • All användning som bryter mot dessa villkor kan leda till en åtgärd enligt klausul 14 utan att vi är skyldiga att kompensera dig.

 

14. Överträdelser av dessa användarvillkor

 • Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa användarvillkor, om du bryter mot dessa användarvillkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa användarvillkor på något sätt, kan vi:
  • skicka en eller flera formella varningar till dig,
  • tillfälligt stänga av din åtkomst till webbplatsen,
  • permanent förbjuda dig från att komma åt webbplatsen,
  • blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen,
  • kontakta din internetleverantör och begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen,
  • väcka talan mot dig för avtalsbrott eller på annat sätt och/eller
  • stänga av och/eller radera ditt konto på webbplatsen.

 

15. Variation

 • Vi kan revidera dessa användarvillkor från tid till annan. Reviderade användarvillkor kommer att gälla för användningen av vår webbplats från dagen för publiceringen av de reviderade användarvillkoren på vår webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du känner till den aktuella versionen.

 

16. Tilldelning

 • Vi kan överföra, lägga ut eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor utan att meddela dig eller erhålla ditt samtycke.
 • Du får inte överföra, lägga ut på underentreprenad eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

 

17. Avskiljbarhet

 • Om en bestämmelse i dessa användningsvillkor fastställs av någon domstol eller annan behörig myndighet vara olaglig och/eller ogenomförbar kommer övriga bestämmelser att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller ogenomförbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades kommer den delen att anses vara raderad och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

 

18. Uteslutning av tredje parts rättigheter

 • Dessa användarvillkor är till förmån för dig och oss och är inte avsedda att gynna någon tredje part eller vara verkställbara av någon tredje part. Utövandet av våra och dina rättigheter i samband med dessa användarvillkor är inte föremål för samtycke från någon tredje part.

 

19. Hela avtalet

 • Dessa användarvillkor, tillsammans med vårt integritetsmeddelande,,utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal med avseende på din användning av denna webbplats.

 

20. Lag och jurisdiktion

 • Om du är ett företag kommer dessa användningsvillkor att regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag och alla tvister som rör dessa användningsvillkor kommer att vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales, Storbritannien.
 • Om du är konsument, observera att dessa användarvillkor regleras av svensk lag och att du kan väcka talan i svensk domstol. Som konsument har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Konsumenttvister (Allmänna reklamationsnämnden (ARN)).

 

21. Våra varumärken är registrerade

 • Vi äger och använder olika varumärken som registrerats av eller licensierats till detta företag. Du får inte använda dem utan vårt skriftliga godkännande.

1. Dessa villkor

 • Vad dessa villkor omfattar.. Dessa är de villkor som vi levererar produkter till dig.
 • Varför du borde läsa dem. .Läs dessa villkor noggrant innan du skickar din beställning till oss. Dessa villkor talar om för dig vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla produkter till dig, vad du ska göra om det finns ett problem och annan viktig information. Dessa villkor finns på både svenska och engelska.

 

2. Information om oss och hur du kontaktar oss

 • Vilka vi är. Vi är SharkNinja Europe Ltd ett företag registrerat i England och Wales, Storbritannien. Vårt organisationsnummer är 08492819 och vårt säte är på3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien. Vårt momsregistreringsnummer är 210 6248 50.
 • Hur man kontaktar oss.. Du kan kontakta oss genom att ringa vårt kundtjänstteam på 0200 898 314 eller genom att skriva till oss på Customer Services, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien, eller på Service.se@sharkninja.com
 • Hur vi kan kontakta dig.. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det per telefon eller genom att skriva till dig på den e-postadress eller postadress du gav oss i din beställning.
 • ”Skriftligt” inkluderar e-post. När vi använder orden ”skriftligt” eller ”skrivet” i dessa villkor inkluderar detta e-post.

 

3. Vårt avtal med dig

  För att ingå ett avtal om att köpa produkter från oss måste du vidta följande åtgärder: (i) du måste lägga till de produkter du vill köpa i din varukorg och sedan gå vidare till kassan; (ii) du kan checka ut som gäst eller skapa ett nytt konto; om du är en befintlig kund måste du ange dina inloggningsuppgifter; om du skapar ett nytt konto måste du logga in på ditt nya konto; (iii) när du är inloggad eller om du checkar ut som gäst måste du sedan välja önskad leveransmetod och bekräfta din beställning och ditt samtycke till dessa försäljningsvillkor; om du checkar ut som gäst måste du också ange din leveransadress och e-postadress; (iv) du kommer att överföras till PayPal eller Klarna som hanterar din betalning på betalningssidan; (v) vi kommer sedan att skicka en första bekräftelse till dig via e-post att vi har mottagit beställningen; och (vi) när vi har kontrollerat om vi kan uppfylla din beställning kommer vi antingen att skicka en orderbekräftelse eller bekräfta via e-post att vi inte kan uppfylla din beställning. Vi uppmärksammar informationen nedan om godkännande av beställningar där du vill utnyttja ditt Multi-Pay-alternativ (se paragraf 4 nedan). Vårt godkännande av din beställning kommer att ske när vi skickar orderbekräftelsen till dig via e-post, då ett avtal kommer att upprättas mellan dig och oss.
 • Inmatningsfel.. Innan du gör din beställning har du möjlighet att identifiera om du har gjort några inmatningsfel genom att kontrollera den slutliga sammanfattningen före betalning. Du kan korrigera dessa inmatningsfel innan du gör din beställning genom att ändra/ta bort dem i/från din varukorg/kundvagn.
 • Om vi inte kan acceptera din beställning.. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig för produkten. Detta kan exempelvis bero på att produkten är slut i lager, på grund av oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligen kunde planera inför, på att vi inte har kunnat slutföra vår godkännandeprocess för flera betalningar eller på att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av produkten, vilket borde ha varit uppenbart för en genomsnittlig rimlig konsument.
 • Dina ordernummer. Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din beställning och berätta vad det är när vi accepterar din beställning. Det kommer att hjälpa oss om du kan berätta ordernumret när du kontaktar oss om din beställning.
 • Vi säljer endast till under dessa villkor inom Sverige. Vår webbplats är endast avsedd för marknadsföring av våra produkter inom detta område.

 

4. Våra produkter

 • Produkterna kan variera något från sina bilder.. Bilderna av produkterna på vår webbplats är endast i illustrativt syfte. Även om vi har gjort allt för att visa färgerna på ett korrekt sätt kan vi inte garantera att en enhets visning av färgerna korrekt återspeglar produkternas färg. Din produkt kan variera något från dessa bilder.
 • Produktförpackningen kan variera.. Produktens förpackning kan skilja sig från den som visas på bilderna på vår webbplats.

 

5. Vår rätt att göra ändringar

 • Om du av någon anledning har försenat din beställning efter din granskning av våra produkter online, tänk på att vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i våra produktspecifikationer och du kanske vill kontrollera specifikationen och andra detaljer om produkten (inklusive priset vi tar ut för produkten och eventuella relaterade leveransavgifter) du beställer.


6. Tillhandahålla produkterna

 • Leveranskostnader – Sverige. Vi erbjuder gratis standardleverans till alla adresser i Sverige.
 • Hur vi levererar. Alla produkter som beställs via vår hemsida för leverans i Sverige levereras med standardleverans. Mindre artiklar (t.ex. tillbehör och reservdelar) levereras vanligtvis med post. Större artiklar levereras i allmänhet av en tredjeparts kurirtjänst. Vi kommer att meddela dig vilken leveransmetod vi kommer att använda när vi skickar orderbekräftelsen.
 • Leveranstider. I de fall då standardleveranstjänsten gäller strävar vi efter att få ditt huvudenhetsköp till dig inom en dag (exklusive helgdagar). Om du gör din beställning före kl. 20.00 löper denna period från slutet av verksamheten den dagen. Om du gör din beställning efter 20.00 löper denna period från slutet av verksamheten nästa dag. Delar och tillbehör levereras av 2nd Class. Vi gör vad vi rimligen kan för att uppfylla de leveranstider som anges i detta avsnitt. Dessa kan emellertid inte garanteras.
 • Spåra din beställning. Om din beställning levereras med kurir kan du spåra ditt paket genom att klicka på länken i e-postmeddelandet som vi skickar till dig för att bekräfta avsändningen.
 • Kurirleverans. . All kurirleverans måste tas emot personligen på leveransadressen och en underskrift måste tillhandahållas. Våra leverantörer av kurirleveranstjänster kan meddela dig via telefon eller e-post innan de försöker göra en leverans.
 • Ytterligare försök till kurirleverans och upphämtning. . Om ett första leveransförsök av vår kurir misslyckas kan vår leverantör av leveranstjänster göra ytterligare ett försök att leverera dina produkter. Om det andra leveransförsöket misslyckas kommer våra leverantörer av leveranstjänster att lämna ett kort till din adress, med instruktioner om hur du kan hämta din produkt. Sådana instruktioner kommer att innehålla en tidsgräns för insamling.
 • Leveransproblem.. Om du upplever några problem med en leverans, kontakta oss via telefon på 0200 898 314. Om vår leverantör av leveranstjänster inte kan leverera dina produkter och ett sådant misslyckande beror på att du eller din utsedda mottagare av produkterna inte är tillgängliga på leveransadressen eller leveransen på annat sätt visar sig vara omöjlig att utföra under omständigheter som inte rimligen kan betraktas som vårt ansvar (vi anger exempel nedan), och du eller din kandidat inte hämtar dina produkter från vår leveransleverantör inom den tid som anges på kortet som finns kvar på din adress kan vi komma överens om att arrangera omleverans av produkterna, förutsatt att vi förbehåller oss rätten att debitera dig för de faktiska kostnaderna för omleverans (även om den ursprungliga leveransen var kostnadsfri). En vägledande lista över de situationer där en underlåtenhet att leverera kommer att vara ditt ansvar anges nedan:
  • du angav fel leveransadress,
  • det finns ett fel i den leveransadress som angavs,
  • leveransadressen är inte rimligt tillgänglig,
  • leveransadressen kan inte nås på ett säkert sätt, eller
  • i de fall då personligt kvitto krävs och ingen person finns tillgänglig på leveransadressen för att acceptera leverans och ge en signatur.
 • Om du inte ordnar omleverans.. Om du inte hämtar produkterna från oss inom den tidsfrist som anges på kortet som lämnas på leveransadressen och du inte ordnar omleverans av produkterna kommer vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och kan debitera dig för lagringskostnader. Om vi trots våra rimliga ansträngningar inte kan kontakta dig eller omorganisera leverans eller upphämtning kan vi avsluta avtalet med dig.
 • När du blir ansvarig för varorna.. En produkt som är varor kommer att vara ditt ansvar från det att vi levererar produkten till den adress du gav oss eller du eller en transportör som organiseras av dig hämtar den från oss.
 • När du äger produkter säljer vi till dig. Du äger produkterna när vi har fått full betalning.
 • Vi är inte ansvariga för förseningar utanför vår kontroll. Om vår leverans av produkterna försenas av en händelse som ligger utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Med förutsättning att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få återbetalning för eventuella produkter som du har betalat för men inte fått.

 

7. Pris och betalning

 • Var hittar man priset för produkten?. Priset på produkten (som inkluderar moms) kommer att vara det pris som anges på ordersidorna när du gjorde din beställning. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att priset på produkten som rekommenderas till dig är korrekt. Se dock klausul 2 för vad som händer om vi upptäcker ett fel i priset på den produkt du beställer.
 • Vad händer om priset blir fel?. Det är alltid möjligt att vissa av de produkter vi säljer trots våra bästa ansträngningar kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt sett att kontrollera priserna innan vi accepterar din beställning så att, om produktens korrekta pris på ditt beställningsdatum är mindre än vårt angivna pris på ditt beställningsdatum, så kommer vi att debitera det lägre beloppet. Om produktens korrekta pris på ditt beställningsdatum är högre än det pris som anges till dig kommer vi att kontakta dig för dina instruktioner innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och behandlar din beställning där ett prisfel är uppenbart och omisskännligt och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felaktig prissättning kan vi avsluta avtalet, återbetala dig eventuella belopp du har betalat och om vi så kräver, ordna med retur av någon produkt som denna underklausul gäller på vår bekostnad men med din förståelse av situationen och hjälp i vår ges möjlighet att hämta produkten
 • När du måste betala och hur du måste betala.. Vi accepterar betalningar med Mastercard, Visa, American Express, PayPal eller Klarna. Du måste betala för produkterna i sin helhet innan vi skickar dem. Vi kommer inte att debitera ditt kredit- eller betalkort förrän vi skickar produkterna till dig.
 • Vår Express Checkout-tjänst tillhandahålls av Google Pay, Apple Pay, Klarna och PayPal. SharkNinja ska inte hållas juridiskt ansvarig för någon sådan tjänst som tillhandahålls av betalningsleverantören. Kontakta betalningsleverantören direkt om du har några frågor om deras tjänst.
 • När du betalar med kreditkort behandlas betalningen av betaltjänstleverantören Braintree, till vilken vi vidarebefordrar informationen om din beställning, inklusive namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Braintree (en tjänst från Paypal). Ytterligare information om Braintree dataskydd finns i Braintree integritetspolicy. Stripe Privacy Policy. Kreditkortsuppgifter lagras inte på vår webbplats.
 • Vid betalning via betaltjänstleverantören Klarna sker betalning helt via Klarna. För detta ändamål har vi rätt att överlåta vårt anspråk på betalning mot dig till Klarna. I detta fall kommer vi att dela viss information om din beställning med Klarna Financial Services UK Limited (publ). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningsbehandling av betaltjänstleverantören Klarna. SharkNinja är inte en långivare och fungerar endast som en införare. Kreditprodukten tillhandahålls av Klarna Financial Services UK Limited (publ). Klarnas Pay in 3 / Pay in 30 days är oreglerade kreditavtal. Att låna mer än du har råd med eller betala sent kan negativt påverka din ekonomiska status och förmåga att få kredit. 18+, endast svenska invånare. Med förbehåll för status. Villkor och förseningsavgifter gäller. För betalning med Klarna kan det vara nödvändigt att du har ett användarkonto hos Klarna. Klarnas användarvillkor finns här.
 • Klarna erbjuder följande betalningsalternativ:
   • Direkta betalningar
   • Betala om 30 dagar
   • Köp nu betala senare
   • Betala i tre delbetalningar

 • När du betalar via onlineleverantören PayPal måste du alltid registrera dig hos PayPal eller redan vara registrerad, bekräfta din identitet genom att ange dina åtkomstuppgifter och betalningsinstruktionen till oss. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen och kan hitta ytterligare information här..Ytterligare information om PayPals dataskydd finns här..
 • Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha gjort beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal omedelbart efteråt. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.
 • Återbetalningar med kredit- och betalkort. Kredit- och betalkortsleverantörer kan tillåta dig att vända en transaktion på ditt kort under en process som kallas ”återbetalning”. Det finns angivna skäl på vilka återkrav kan finnas tillgängliga, såsom varor som levereras till dig inte är som beskrivs eller är defekta, eller utebliven leverans av varor. Om du lämnar in ett krav på återbetalning som inte är motiverat under omständigheterna utan att det påverkar våra andra rättigheter kommer du att vara skyldig att betala oss, inom 28 dagar efter datumet för återbetalningen, för följande belopp: (i) om produkter som återbetalningen avser har levererats till dig, ett belopp som motsvarar ett belopp som återbetalas av vår bank till följd av återbetalningskravet; (ii) beloppet för eventuella avgifter som vi har tagit ut av vår, eller din, bank- eller betalningsbehandlare eller kortutgivare i samband med den omotiverade återbetalningen, (iii) alla våra andra rimliga kostnader, förluster och utgifter som uppstår i samband med den omotiverade återbetalningen.
 • Uppsägning. Utan att det påverkar våra andra rättigheter, om du skickar in ett omotiverat kreditkorts-, betalkorts- eller annan återbetalning, kan vi avsluta avtalet mellan oss för leverans av produkterna i fråga, tillsammans med andra avtal mellan oss för leverans av andra varor eller tjänster.

 

8. Din rätt att annullera

 • Vår goodwillpolicy för annullering. Observera att denna klausul 8, tillsammans med klausul 10, återspeglar den goodwillgaranti som SharkNinja Europe Ltd med säte på3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien erbjuder våra svenska kunder. Vi har en rättslig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal. Denna goodwillpolicy för annullering påverkar inte dina juridiska rättigheter i samband med felaktiga eller felbeskrivna produkter. Vår policy för annullering av goodwill gäller i tillägg till dessa juridiska rättigheter. Råd om dina lagliga rättigheter finns hos Konsumentverket.
 • Lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler (2005:59) . Observera att du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler (2005:59) för de flesta produkter som köps online har laglig rätt att ångra dig och säga upp avtalet inom 14 dagar och få återbetalning.
 • Rätt att avbryta. Bestämmelserna i denna klausul 8 är mer generösa än dina lagliga rättigheter enligt lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler (2005:59). Enligt dessa villkor samtycker vi till att förlänga den period inom vilken du kan säga upp avtalet så att du har 30 dagar på dig efter den dag du (eller någon du nominerar) mottar produkten(/-erna) för att säga upp avtalet, såvida inte dina produkter delas upp i flera leveranser under olika dagar, i vilket fall du har fram till 30 dagar efter den dag du (eller någon du nominerar) mottar den sista leveransen för att säga upp avtalet.
 • Hur du berättar för oss att du vill säga upp avtalet. För att säga upp ett avtal enligt denna klausul 8 måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet genom ett tydligt uttalande. Du kan göra detta på något av följande sätt:
  • Telefon. Ring kundtjänst på 0200 898 314.
  • Via post.. SharkNinja Europe Ltd med säte på3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB
  • Via e-post.
 • Returnera produkter.. Om du säger upp ett avtal enligt denna klausul 8 måste du returnera produkterna till oss inom 14 dagar efter uppsägningen. I lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler (2005:59) föreskrivs att du ska betala kostnaderna för att returnera varorna till oss. Vi erbjuder emellertid ett gratis returarrangemang. Du kommer att informeras vid tidpunkten för avbokningen om hur du kan dra nytta av detta – det innebär att du tar produkten säkert och rejält förpackad till en utsedd upphämtningsplats.
 • Insamling av produkter. I stället för arrangemanget för fri retur kan du, när du säger upp avtalet enligt denna klausul 8, istället välja att få produkten hämtad från den ursprungliga leveransadressen, mot en avgift på 15 GBP inkl. moms. Ha ett betal- eller kreditkort tillgängligt när du kontaktar oss om du vill utnyttja detta alternativ.
 • Skicka tillbaka produkter till oss. Om du avbryter enligt denna klausul 8 och inte vill använda det kostnadsfria returarrangemanget eller upphämtningstjänsten som nämns ovan ska du returnera dem på egen bekostnad till följande adress: Customer Services, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien.
 • Hur en återbetalning görs. Om du säger upp ett avtal enligt denna klausul 8 kommer vi att återbetala dig med den metod du använde för betalningen. Vi kan emellertid minska din återbetalning av priset för att återspegla eventuell minskning av värdet på varorna, om detta har orsakats av att du hanterar dem på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik. Om vi återbetalar det pris som betalats innan vi kan inspektera varorna och senare upptäcker att du har hanterat dem på ett oacceptabelt sätt måste du betala oss ett lämpligt belopp.

 

9. Om det finns ett problem med produkten

 • Observera att vi gör olika arrangemang för retur av produkter där du informerar oss om att du har ett klagomål avseende någon produkt som vi har levererat till dig. Kontakta vår kundtjänst på 0200 898 314 eller e-post Service.se@sharkninja.com,, vi kommer att förklara hur vi kommer att hjälpa dig att slutföra returen av produkterna till oss.


10. Vår garanti för produkterna

 • Geografisk omfattning. . Garantin gäller för produkter som köps av kunder i Sverige.
 • Varaktighet. Genom denna garanti garanterar vi att produkterna är fria från defekter i material och utförande vid leveransdatumet och under den period som anges i de uppgifter vi tillhandahåller på vår webbplats om den relevanta produkten. Standardgarantin på våra produkter är en 1 års garanti.
 • Hur registrerar jag min utökade Shark-garanti? Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar efter köpet. För att registrera dig online, besök ninjakitchen.se/register-guarantee. För att spara tid behöver du följande information om din maskin:
  • Serienummer (på maskinens märketikett)
  • Datum då du köpte maskinen (kvitto eller följesedel)
 • VIKTIGT
  • Både de 12 månaderna och den förlängda 4-årsgarantin täcker endast din produkt från inköpsdatumet.
  • Behåll alltid ditt kvitto. Om du behöver använda din förlängda garanti behöver vi ditt kvitto för att verifiera att den information du har lämnat till oss är korrekt. Oförmågan att uppvisa ett giltigt kvitto kan ogiltigförklara din garanti.
 • Om produkten inom garantiperioden fastställs vara defekt vid korrekt användning på grund av material- eller tillverkningsfel kommer vi, utan kostnad för arbete eller delar, att reparera eller (efter eget gottfinnande) ersätta produkterna eller dess defekta delar, med förbehåll för nedanstående villkor och begränsningar.
 • Garantitjänster kommer endast att tillhandahållas om produkten köptes från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från oss själva, och det finns ett giltigt kvitto eller inköpsbevis för produkten som visar inköpsdatum.
 • Undantag. . Denna garanti täcker inte:
  • reparation eller utbyte av delar som krävs på grund av slitage,
  • skador, defekter eller förändringar på produkten till följd av:
   • olycka eller försummelse,
   • avsiktlig skada,
   • felaktig användning, inklusive underlåtenhet att installera eller använda produkten för dess normala ändamål, eller i enlighet med de medföljande instruktionerna,
   • underlåtenhet att förvara produkten i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls,
   • underlåtenhet att ta hand om eller underhålla produkten i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls,
   • överdriven värme, överspänning, överskott eller felaktig strömförsörjning eller ingångsspänning, eller användning av produkten under onormala arbetsförhållanden,
   • ändring, reparation eller försök till reparation av produkten av någon som inte är en av våra auktoriserade reparatörer,
   • reparation eller utbyte om du har valt alternativet Multi-Pay och inte har gjort en betalning enligt det systemet före förfallodatumet.
  • Hur man gör ett anspråk enligt garantin. Om ett fel uppstår ska du ringa vår kundtjänst på 0200 898 314. Vi kommer att diskutera felets natur med dig. Du kan bli ombedd att returnera produkten till oss. Vi kommer att ge dig instruktioner som hjälper dig att göra detta, om du har ett giltigt anspråk enligt denna garanti. Alternativt kan vi skicka en ersättningsprodukt eller del för produkten till dig via kurir eller post och be dig att kassera den defekta produkten eller en del av produkten på ett säkert sätt.

   

  11. Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit

  • Vi är ansvariga gentemot dig för förutsebar förlust och skada som orsakas av oss.. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot detta avtal eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du visste att det kan hända när avtalet ingicks.
  • Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet eller våra anställdas försumlighet, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig förvrängning; för brott mot dina lagliga rättigheter i samband med produkterna, däribland rätten att få produkter som är: som beskrivs och matchar information som vi har lämnat till dig och eventuella prover eller modeller som du har sett eller undersökt; tillfredsställande kvalitet; passar för något särskilt ändamål som vi känner till; med rimlig skicklighet och omsorg och, där den har installerats av oss, korrekt installerad; och för defekta produkter enligt Konsumentköplagen (2022:260).
  • Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Vi levererar endast produkter för inhemskt och privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

   

  12. Tvistlösning

  • Som konsument har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Konsumenttvistnämnden (svenska Allmänna reklamationsnämnden (ARN)).

   

  13. Andra viktiga termer

  • Vi kan överföra detta avtal till någon annan.. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.
  • Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal (förutom någon som du överför din garanti till). Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor, förutom vad som förklaras i klausul 2 med avseende på vår garanti. Ingen av oss behöver få någon annan persons samtycke för att avsluta avtalet eller göra några ändringar i dessa villkor.
  • Om en domstol finner en del av detta avtal olagligt kommer resten att fortsätta att gälla.. Var och en av klausulerna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig kommer de återstående punkterna att förbli i full kraft och verkan.
  • Även om vi fördröjer verkställandet av detta avtal kan vi fortfarande genomdriva det senare.. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något som du måste göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med avseende på att du bryter mot detta avtal, kommer det inte att innebära att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du exempelvis missar en betalning och vi inte jagar dig, men vi fortsätter att tillhandahålla produkterna, kan vi fortfarande kräva att du gör betalningen vid ett senare tillfälle.
  • Vilka lagar gäller för detta avtal och var du kan väcka talan. Om du är ett företag regleras dessa villkor av engelsk lag och du kan väcka talan med avseende på produkterna i de engelska domstolarna. Om du är konsument regleras dessa villkor av svensk lag och du kan väcka talan om produkterna i svensk domstol. Som konsument har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Konsumenttvistnämnden (Allmänna reklamationsnämnden (ARN)). 

   

  14. Formulär för annullering

  • (detta formulär fylls i och returneras endast om ångerrätten utövas)
  • Till: SharkNinja Europe Ltd., Attention: Customer Service, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien, 0200 898 314, Service.se@sharkninja.com
   • Jag/vi meddelar härmed att jag/vi [*] vill utöva ångerrätten i samband med mitt/vårt [*) köpeavtal för följande varor [*]/leverans av följande tjänster [*)
   • Jag/vi beställde [*] den [*] och fick den/dem den [*]
  • Konsumentens namn: [*]
  • Konsumentens adress: [*]
  • Datum [*]

Gratis leverans7 dagar i veckan.
Vi vet att många har fullt upp i livet, så vår leveransservice är utformad för att passa dig. Få gratis leverans varje dag, inklusive helger – plus flexibla alternativ för att göra det enkelt och bekvämt att ta emot din beställning.

 • Du får en leveranstid på 1 timme, så du behöver inte vänta
 • Vi håller dig uppdaterad – ange bara ett telefonnummer eller en e-postadress i kassan för att få orderuppdateringar och spårning.

Beställningar av huvudenheter levereras av Post Nord och transportören kommer att bekräftas när din beställning har skickats.
För att hjälpa till att spåra din beställning rekommenderar vi att du laddar ner den relevanta kurirappen. Denna tjänst är tillgänglig när din beställning har skickats och kuriren bekräftats.

Leveransplatser
Vi levererar till adresser över hela fastlandet.

Leveranspolicy
(1) Inledning
Denna leveranspolicy ger information om leveransmetoder, leveransperioder och leveransavgifter som gäller för alla beställningar av våra produkter som görs via vår webbplats eller via e-post eller telefon.
Denna policy är inte avsedd för och skapar inte rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter. Det anger bara vår vanliga praxis i samband med leverans av produkter.

(2) Gratis leverans
Vi erbjuder gratis standardleverans till alla svenska adresser på alla beställningar.

(3) Leveransmetoder
Vi kommer att leverera till följande länder och territorier:
Sverige
Om leveransadressen för din beställning är en svensk adress kommer du att kunna välja mellan följande leveransmetoder:

 • Standardleverans

(4) Leveransperioder
Huvudenheter
Om du gör din beställning före kl. 20.00 på en arbetsdag (måndag–fredag) kommer vi att sträva efter att leverera din beställning nästa dag.
Vi kommer att sträva efter att leverera alla beställningar som görs före 20.00 på en helg nästa dag.
Den här tabellen anger de typiska leveransperioderna för de olika leveransmetoderna.

Nästa dagNästa dag

Beställningsdag Typisk leveransperiod/th>
Måndag–fredag före kl. 20.00 Lördag–söndag före kl. 20.00

Dessa perioder är endast vägledande, och även om vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att du får din leverans i god tid, garanterar vi inte leverans före slutet av den angivna perioden.
Förseningar kan orsakas av allmänna semesterperioder och ogynnsamma väderförhållanden.

Delar och tillbehör
Alla delar och tillbehör levereras per post och tar 3–5 arbetsdagar för leverans.

(5) Leveransavgifter
Vi erbjuder gratis standardleverans till alla svenska adresser på alla beställningar.

(6) Leveransspårning
Du kommer att få ett e-postmeddelande när din leverans skickas med ett spårningsnummer och en länk till transportören.

(7) Mottagande och underskrift
Alla leveranser måste tas emot personligen på leveransadressen och en underskrift måste tillhandahållas.
Våra leverantörer av kurirleveranstjänster kan meddela dig via telefon / e-post innan de försöker göra en leverans.

(8) Ytterligare leveranser och upphämtning
Om ett första leveransförsök misslyckas kan våra leverantörer av leveranstjänster göra ytterligare ett försök att leverera dina produkter.
Om det andra leveransförsöket misslyckas kommer våra leverantörer av leveranstjänster att lämna ett kort till din adress, med instruktioner om hur du kan hämta din produkt. Sådana instruktioner kommer att innehålla en tidsgräns för insamling.

(9) Leveransproblem
Om du upplever några problem med en leverans, kontakta oss på telefon på +46200898314 eller via vår webbplats på www.sharkclean.co.uk/customer-care.
Om vår leverantör av leveranstjänster inte kan leverera dina produkter, och ett sådant fel är ditt fel, och du inte hämtar dina produkter från vår leverantör av leveranstjänster inom den tid som anges på kortet till vänster på din adress, kan vi komma överens om att ordna med omleverans av produkterna, förutsatt att vi förbehåller oss rätten att debitera dig för de faktiska kostnaderna för omleverans (även om den första leveransen var gratis).
En vägledande lista över de situationer där en underlåtenhet att leverera kommer att vara ditt fel anges nedan:

 • du angav fel leveransadress,
 • det finns ett fel i den leveransadress som angavs,
 • leveransadressen är inte rimligt tillgänglig,
 • leveransadressen kan inte nås på ett säkert sätt, eller
 • i de fall då personligt kvitto krävs och ingen person finns tillgänglig på leveransadressen för att acceptera leverans och ge en signatur.

Policy för returer
(1) Ångerrätt
Du har rätt att säga upp ett avtal om att köpa en produkt eller produkter från oss när som helst inom den period som börjar när avtalet träder i kraft och slutar 30 dagar efter den dag du mottog produkten (om ditt avtal gäller en enda produkt) eller den dag då du mottog den sista av de beställda separata produkterna.
För att kunna säga upp ett avtal på detta sätt måste du ge oss ett skriftligt meddelande om uppsägning. Det enklaste sättet att göra detta är att skicka det skriftliga meddelandet till vårt kundtjänstteam via kontaktformuläret på vår supportwebbplats:https://support.sharkclean.co.uk/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=360003429159. Vi kommer att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att vi har mottagit din avbokning. Du kan använda standardformuläret för avbokning enligt vad som anges i avsnitt (1(a)) nedan, men det är inte obligatoriskt.
Om du säger upp ett avtal på denna grund måste du omedelbart returnera produkterna till oss, i samma skick som du mottog dem. Produkterna ska returneras till följande adress:
SharkNinja Europe Ltd.
Attention: Customer Services
3150 Century Way
Leeds
LS15 8ZB, Storbritannien

Om du säger upp ett avtal på denna grund kommer du att återbetalas helt och hållet (inklusive kostnaden för att skicka produkterna till dig, upp till det belopp som konsumenten skulle ha betalat för den billigaste vanliga och allmänt acceptabla typen av leverans som erbjuds). Du kommer dock att vara ansvarig för att betala kostnaden för att returnera produkten till oss förutom att om du har returnerat produkterna till oss enligt detta avsnitt 9 på grund av att de är felaktiga eller felaktigt beskrivna, vi kommer att återbetala priset på produkterna i sin helhet (inklusive kostnaden för att skicka produkterna till dig, upp till det belopp som konsumenten skulle ha betalat för den billigaste vanliga och allmänt acceptabla typen av leverans som erbjuds) tillsammans med eventuella rimliga kostnader för att returnera produkterna till oss.
Om du säger upp ett avtal på denna grund och du inte returnerar produkterna till oss kan vi erbjuda att återvinna produkterna och debitera dig för de kostnader vi ådrar oss för att göra det. Om du returnerar produkterna på vår bekostnad kan vi även vidarebefordra denna kostnad till dig.

 • Till: SharkNinja Europe Ltd., Attention: Customer Service, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, Storbritannien, +46200898314, Service.se@sharkninja.com
 • Jag/vi meddelar härmed att jag/vi [*] vill utöva ångerrätten i samband med mitt/vårt [*) köpeavtal för följande varor [*]/leverans av följande tjänster [*)
 • Konsumentens namn: [*]
 • Konsumentens adress: [*]
 • Datum: [*]
 • Konsumentens underskrift (endast om innehållet i formuläret kommuniceras på papper) [*]
(1(a). Standardformulär för annullering

(2) Kommersiell garanti för produkterna
Vi lämnar en kommersiell garanti att produkterna vid leverans och under en period på 12 månader från leverans kommer att vara fria från väsentliga defekter. Denna garanti gäller inte för några defekter i produkterna som uppstår på grund av:
(a) rimligt slitage,
(b) uppsåtlig skada, onormala lagrings- eller arbetsförhållanden, olycka, försumlighet av dig eller av någon tredje part,
(c) om du inte använder eller använder produkterna i enlighet med bruksanvisningen, eller
(d) eventuella ändringar eller reparationer som görs av dig eller av någon tredje part som inte är en av våra auktoriserade reparatörer.
Ingenting i dessa försäljningsvillkor påverkar dina lagliga rättigheter i förhållande till produkter som är felaktiga eller inte som beskrivs. Vår garanti för produkterna gäller i tillägg till dessa juridiska rättigheter. Råd om dina lagliga rättigheter finns hos Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden eller Europeiska konsumentcentret Sverige.

(3) Återbetalningar
Om du säger upp ett avtal och har rätt till återbetalning kommer vi att återbetala alla pengar som mottagits från dig med samma metod som ursprungligen användes av dig för att betala för ditt köp.
Vi kommer att behandla återbetalningen till dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar efter:
(a) om du har fått produkten och vi inte har erbjudit oss att hämta den från dig, den dag vi fick produkten eller (om tidigare) den dag då du lämnar bevis på att du har skickat tillbaka produkten till oss eller
(b) om du inte har fått produkten eller om du har fått den och vi har erbjudit oss att hämta den från dig, den dag du informerar oss om ditt beslut att säga upp avtalet.