Integritetspolicy för Storbritannien

Vi på SharkNinja finns till för att leverera på vårt uppdrag att "positivt påverka människors liv, varje dag i varje hem. Detta inkluderar att göra allt vi kan för att skydda din integritet och säkra din personliga information".

Detta integritetsmeddelande syftar till att informera dig om hur vi samlar in, använder, avslöjar och lagrar personuppgifter när du:

 • komma åt eller använda någon av våra webbplatser, inklusive produktbeställningstransaktioner, nedladdning av material inklusive produkthandböcker och vanliga frågor,
 • använda någon av våra produkter, tjänster eller applikationer på något sätt,
 • delta i en forskningsundersökning eller testning och registrera dina produkter hos oss.

Om du vill läsa mer om vår sekretesspolicy för anslutna enheter  klickar du här ..

SharkNinja ansvarar för att bestämma "varför" och "hur" din personliga information samlas in. För att kunna leverera våra tjänster bestämmer vi också vilka godkända organisationer vi delar din personliga information med. Alla dessa organisationer är bundna av en skyldighet att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder och har specifika avtalsvillkor om "hur" och "när" de får använda din personliga information på våra vägnar.

SharkNinja Europe Ltd och SharkNinja Operating LLC fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga.

Du kan kontakta oss på det sätt som passar dig bäst, t.ex. via e-post eller post.

 • Vår postadress i Storbritannien: 3150 Century Way, Thorpe Park, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB
 • Vår e-postadress: Service.SE@sharkninja.com
 • Klicka here om du vill skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter..

Om du vill ha en tryckt kopia av detta meddelande eller om du vill att vi delar med oss via telefon, vänligen kontakta oss - Service.SE@sharkninja.com or call 0200 898 314.

Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med din integritetslagstiftning. Vi samlar in, lagrar, bearbetar, använder, avslöjar och överför dina personuppgifter för att kunna identifiera dig och ge dig en smidig kundupplevelse.


Vissa personuppgifter kan anses vara känsliga, speciella eller skyddade. Vi samlar inte rutinmässigt in och använder inte sådan information om du inte väljer att dela den när inget annat alternativ är tillgängligt, och vi följer alltid tillämplig sekretesslagstiftning för att samla in, skydda och använda dina personuppgifter på ett säkert sätt (i synnerhet genom att inhämta ditt samtycke där så krävs).Om du interagerar med oss på sociala medier kan det du publicerar på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter ibland innehålla information som har lagts ut på nätet och är allmänt tillgänglig. Vi strävar efter att anonymisera personuppgifter som samlas in via dessa plattformar, men det är inte alltid möjligt och därför kan vi samla in dina personuppgifter. Dessa webbplatser för online och sociala medier styrs av sekretessmeddelandet från det företag som tillhandahåller funktionen, inte av vårt sekretessmeddelande. Du bör noggrant granska dessa sekretesspolicyer innan du använder dessa webbplatser för att se till att du är nöjd med hur dina personuppgifter samlas in och delas. Vi samlar endast in information från tredje parter som har fått ditt samtycke till att dela din information. Detta kan omfatta aggregerad demografisk information som ger insikter om hushållens relativa välstånd, från tredjepartsdataleverantörer som hjälper oss att ge dig en mer relevant upplevelse genom att göra det möjligt för oss att tillhandahålla erbjudanden och att ge dig mer relevanta tjänster och råd.
De ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter är följande: Behandlingen av dina personuppgifter motiveras av följande rättsliga grund: Personuppgifter som vi behandlar

Tillhandahålla de tjänster eller den information som du kan begära när du kontaktar oss för att köpa varor, inklusive:

 • Skapa en kundorderpost
 • Ordna med leverans eller hämtning av dina varor
 • Underlätta en betalningsplan
 • Kundservice
 • Meddela dig om en produktåterkallelse.

Fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummwe
 • E-postadress
 • Information om betalning
 • IP-adress
 • Inspelning av röst
 • Webbchat
 • Video av produktproblem
 • All information som du väljer att dela med dig av för att hjälpa till att lösa ditt serviceproblem.

Förbättra kvaliteten och säkerheten i våra tjänster, inklusive:

 • e-post med kompletterande produktinformation om ditt köp
 • Underlätta bedrägerikontroller
 • Underlättande av återvinning av osäkra fordringar
 • Som en del av vår strävan att hålla vår webbplats säker
 • Utreda och förhindra bedrägliga aktiviteter, obehörig åtkomst till webbplatsen och tjänsterna samt andra olagliga aktiviteter
 • Granskning av sociala medier för att se vad våra konsumenter säger om oss.
 • Ditt deltagande i program för konsumentinsikter eller produktgranskning och undersökning, inklusive fokusgrupper, tester i hemmet och forskning i hemmet.

Vårt berättigade intresse

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information om betalning
 • Åldersgrupp
 • Kön
 • Geografiskt läge.

Samarbeta med dig för att tillhandahålla en bättre tjänst, t.ex:

Din prenumeration på vår marknadsföring och produktkommunikation.

Ditt samtycke

 • Name
 • E-adress
 • Telefonnummer

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som vi har samlat in dem för, och som beskrivs i detta meddelande, och enligt vad som krävs enligt lag, t.ex:

 • Om du inte har ett konto hos oss, och har samtyckt till att ta emot vår marknadsföringskommunikation, kommer vi att minimera dina personuppgifter efter 90 dagar till din e-postadress när du väljer att avstå från att ta emot sådan kommunikation.
 • Vi kan behålla dina personuppgifter i 6 år om du har köpt en produkt från oss för att underlätta din garanti och våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.
 • Inspelningar av dina kontakter med vår kundtjänst sparas i högst 3 månader, men inspelningar kan sparas längre om de används som bevis i ett rättsligt anspråk.
 • Vi kan komma att spara dina personuppgifter tills tidsfristen för eventuella rättsliga invändningar mot leveransen av varorna eller personskadeanspråket har löpt ut.
 • Vi kan behålla personuppgifter under en längre tid om vi är skyldiga att göra det i enlighet med relevanta rättsliga, skattemässiga och redovisningsmässiga syften.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
SharkNinja är starkt engagerade i att hålla din personliga information säker. Vi har antagit specifika tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst.
Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till dem som har ett verkligt affärsmässigt behov av att känna till dem. De som behandlar dina uppgifter gör det endast på ett behörigt sätt och omfattas av tystnadsplikt.
Även om vi kan vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information är det viktigt att du håller dina lösenord, kontouppgifter och annan användarinformation säker och konfidentiell.

Internationell överföring av personuppgifter
Vi verkar globalt och kan överföra din personliga information till andra kontor i SharkNinja, eller till godkända partners på platser runt om i världen. Vi vill att du ska ha den bästa servicen och kundupplevelsen, och för detta ändamål kan vi dela din personliga information utanför det land där du först har delat den med oss. När vi gör detta kommer det alltid att vara för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande, och där vi är nöjda med de skydds- och säkerhetsnivåer som implementerats i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Överföringar av personlig information inom SharkNinja (inklusive de utanför EES) regleras av ett företagsinternt avtal.
När vi delar, använder eller överför personuppgifter till andra organisationer, särskilt utanför EES, använder vi godkända standardavtalsklausuler eller vidtar andra åtgärder enligt tillämplig sekretesslagstiftning för att säkerställa att dessa överföringar ger tillräckliga skyddsåtgärder.

Dina rättigheter när det gäller dataskydd
Under vissa omständigheter kan du utöva de rättigheter som du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning enligt följande:

 • Rätt att få tillgång till de personuppgifter som finns om dig och att begära kopior av dina personuppgifter.
 • Rätt att begära att vi gör ändringar och rättar dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga. Du har också rätt att begära att informationen kompletteras om du anser att den är ofullständig.
 • Rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
 • Rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter där behandlingen av dina personuppgifter baseras på våra legitima intressen. Om vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du be oss att sluta, och vi kommer att tillmötesgå din begäran.
 • Rätt att invända mot och inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling (inbegripet profilering) som kan få rättsliga följder för dig eller som i betydande grad kan påverka dig.
 • Rätt till dataportabilitet. Du kan be oss att överföra dina personuppgifter till dig eller till en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller under vissa omständigheter.
 • Rätt att när som helst återkalla samtycke med verkan för framtiden. I alla våra e-postmeddelanden har vi en länk där du kan hantera dina inställningar eller avsluta prenumerationen. Du kan också kontakta oss via e-post.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.
Tillsynsmyndigheten i Sverige är IMY- Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm som kan kontaktas på Kontakta oss | IMY. Vi skulle uppskatta möjligheten att hantera dina frågor innan du kontaktar IMY, så vi ber dig att kontakta oss först i det här fallet.

Hur uppdaterar du dina preferenser eller väljer bort marknadsföringskommunikation?
Om du vill uppdatera dina inställningar eller avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden kan du antingen

 • Kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon och ange vilken kommunikation du inte längre vill ta emot från oss. (Länk till kundtjänst)
 • För att enkelt avregistrera dig från vår marknadsföring klickar du på "Avregistrera" längst ned i det marknadsföringsmeddelande du fått.
 • Du kan också logga in på dina inställningar via länken längst ned i varje e-postmeddelande och ändra dina prenumerationsinställningar och sedan klicka på uppdatera.
Textmeddelanden: För att avsluta prenumerationen på textmeddelanden svara "STOP" på något av de textmeddelanden du får, eller skicka e-post till service.se@sharkninja.com

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via e-post, online via vårt webbformulär och per post.
Vår e-postadress är privacy@sharkninja.com
Vår postadress i Storbritannien är SharkNinja Privacy Team, 3150 Century Way, Leeds, West Yorkshire, LS15 8ZB.

Ändringar i meddelandet om skydd av personuppgifter
Vi kommer regelbundet att granska och uppdatera detta meddelande, så vi uppmuntrar dig att granska det regelbundet. Om vi ändrar vårt integritetsmeddelande på ett sätt som väsentligt förändrar hur vi behandlar de personuppgifter vi har om dig kommer vi att meddela dig om väsentliga ändringar genom att placera ett meddelande på våra webbplatser eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig (om du har registrerat dina e-postuppgifter hos oss).
Eventuella betydande förändringar i behandlingen träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att de har meddelats genom detta meddelande.
Detta meddelande granskades och uppdaterades senast den Juni 2024